Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doplňující zápis do mateřské školy v Lázních Toušeni

1. 9. 2015

         ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

                      Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89

                326 992 324, zstousen@seznam.cz, ičo: 71001506

 

Doplňující zápis do mateřské školy v Lázních Toušeni

 

Doplňující zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2015 - 2016 se

uskuteční na adrese Nehvizdská 73, Lázně Toušeň, ve středu 9.9.2015

od 16.00 do 16.30 hodin.

 

Rodiče ( zákonní zástupci ) při vyplňování žádosti o přijetí uvádějí pravdivé údaje. Žádost je nutné doplnit rodným číslem dítěte ( popřípadě datem narození ), telefonním číslem zákonného zástupce a trvalým bydlištěm dítěte.

K žádosti o přijetí dítěte do MŠ přikládá zákonný zástupce v den zápisu potvrzení dětského lékaře o způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ. ( Pokud takto nebylo učiněno u zápisu 25.3.2015).

Tyto informace slouží jen a pouze pro vnitřní potřebu školy a nejsou v žádném případě předávány třetí osobě.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy platná pro školní rok 2015-2016

Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitel mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti, které dovršily věk tří let.

Do MŠ se přijímají děti v tomto pořadí:

1. V souladu s §34 zákona 561/2004 v platném znění děti předškolního věku 5 - 6 leté s trvalým bydlištěm v městysi Lázně Toušeň

2. Dalším rozhodným kritériem je věk dítěte s podmínkou trvalého bydliště v městysi Lázně Toušeň

Děti z okolních obcí jsou přijímány pouze na případné doplnění kapacity mateřské školy s podmínkou, že s touto obcí je uzavřena smlouva o úhradě neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy nebo se k úhradě poměrné části neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy zaváže rodič.

MŠ si vyhrazuje právo ukončit docházku dětí do MŠ bez základních hygienických návyků a bez základů sebeobsluhy. Dále pokud dítě bez omluvy nejméně jeden měsíc nedochází do MŠ popřípadě, pokud zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná.

 

Kritéria jsou platná od 8.9.2015

 

                                                                           Mgr. Martin Černý

                                                                           ředitel ZŠ a MŠ Lázně Toušeň